Sveriges humlor
Sveriges humlor

Åkerhumla

Bombus pascuorum Scopoli, 1763

Fältkännetecken Arktisk och norrländsk åkerhumla: hona, hane medelstor till stor. Gotlandshumla, sydlig och dansk åkerhumla: liten till medelstor. Päls lång och rufsig. De två vanliga underarterna (norrländsk och sydlig) finns tillsammans över nästan hela Sverige och känns lätt igen på den större eller mindre inblandningen av svarta hår på bakkroppens T2–T4. I södra Sverige är håren på mellankroppens sidor vita eller gula, längre norrut blir dessa hår allt mörkare.

Underarterna gotlandshumla och arktisk åkerhumla har nästan helt bruna tergiter likt backhumla och mosshumla. Men dessa underarter kännetecknas av den rufsiga, långa pälsen samt gråhårig (Gotland) eller svarthårig (Arktisk) undersida av bakkroppen. På Gotland finns inga säkerställda fynd av backhumla under modern tid. Utmed Skånes västkust har också dansk åkerhumla sällsynt påträffats och den har mer eller mindre gråsvart kropp (lik haghumla utan röd rumpa). Även inom respektive underart är variationen i utseende stor.

Levnadssätt Bo i olika håligheter i marken som övergivna vinterbon av sork men även i tuvor och lövhögar ovanpå marken. Samhällen långlivade och hanar kan påträffas sent i september.

Habitat Många skilda miljöer i såväl skogsdominerade som öppna landskap, t.ex. skogsbryn, parker, trädgårdar, betesmarker och vägkanter, men mer sällan i utpräglade jordbrukslandskap. Arktisk åkerhumla finns även på fjällhedar ovanför trädgränsen. Relativt långtungad, honor på våren besöker bl.a. gullviva, vitplister, videarter och humleblomster, senare besöker arbetare och hanar ett stort urval växter som ärtväxter, tistlar, ängsvädd och väddklint samt trädgårdarnas kantnepeta, lavendel och buddleja.

Utbredning & Status Mycket vanlig över hela landet. Ett flertal distinkta underarter, se nedan.

Övrigt Den absolut vanligaste arten i Europa. Hela 23 underarter finns representerade i Västra Palearktis.

Foto av Åkerhumla
Åkerhumla, © Jonas Myrenås 2015
Foto av Åkerhumla
Åkerhumla, Bergsbyn, Västerbotten © David Andersson 2016
Foto av Åkerhumla
Åkerhumla, Hyltan, Halland © David Andersson 2016
Foto av Åkerhumla
Åkerhumla, Varberg, Halland © David Andersson 2015
Foto av Åkerhumla
Åkerhumla, Varberg, Halland © David Andersson 2014

Underarter

Sydlig åkerhumla - Bombus pascuorum pallidofacies – Götaland och södra Svealand

Gotlandshumla - Bombus pascuorum gotlandicus - Gotland

Norrländsk åkerhumla - Bombus pascuorum sparreanus – Norra Svealand och Norrland

Arktisk åkerhumla - Bombus pascuorum smithianus White, 1851 – Torne och Lule lappmarker

Dansk åkerhumla Bombus p. mniorum Fabricius, 1776 – Kusten längs västra Skåne

apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Åkerhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Åkerhumla
Rasterkarta över utbredningen av Åkerhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer