Sveriges humlor
Sveriges humlor

Kragjordhumla

Bombus magnus Vogt, 1911

Fältkännetecken Hona och hane stor, något större än ljus jordhumla och skogsjordhumla men mindre än mörk jordhumla. Kraftigare kropp än hos ljus jordhumla. Vingar ganska förmörkade. Drottningen har mycket bred krage som når långt nedanför vingbasen där den viker av bakåt och ibland vidgas ytterligare. Den gula tonen är ett mellanting av den hos mörk respektive ljus jordhumla. Arbetare går troligen inte att skilja från övriga jordhumlor. Hanen har liksom ljusa jordhumlans hane gult ansikte och hjässa. Skutell och bakkroppens T1 och T2 är gula (likt en ovanlig form av ljus jordhumla) men till skillnad från ljus jordhumla saknar håren på de svarta partierna grå spetsar. Därför ger den inte ett lika silvrigt intryck.

Levnadssätt Drottningen vaknar antagligen sist av jordhumlorna. Bo i övergivna smågnagarbon.

Habitat Idag vet vi ännu för lite om denna art för en säker uppfattning om livsmiljö. Troligen förekommer den främst i öppna marker och undviker skogsmiljöer; den har påträffats på kusthedar, ruderatmarker och i trädgårdar. Korttungad, har setts besöka bl.a. hjärtstilla, vitklöver och ljung.

Utbredning & Status Mest ovanlig av de tre arterna inom ’lucorum’-komplexet. Osäker utbredningen men troligen främst i södra Sverige, norrut till en linje från mellersta Dalarna till Uppland.

apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Kragjordhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Kragjordhumla
Rasterkarta över utbredningen av Kragjordhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer