Sveriges humlor
Sveriges humlor

Frukthumla

Bombus pomorum Panzer, 1805

Rödlistekategori: RE (Nationellt utdöd, senast observerad i landet 1911)

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor till stor. Päls kort och tät. Honor har antydan till ljus krage och enstaka ljusa hår på skutellen. Hanar har mer utbredd ljus behåring på mellankroppens sidor, skutell och ibland även T1 och T2. Bakkroppens T3 (ibland även T2) har röd behåring till skillnad från snarlika humlor i södra Sverige; stenhumla, gräshumla och haghumla har alla röd behåring endast på T4–T6. Vidare är huvudet betydligt längre än brett till skillnad från dessa arter. Eftersom frukthumlan är en utpräglad låglandsart kan man i fält inte förväxla den med snarlika humlor i fjällen.

Levnadssätt Bo i övergivna smågnagarbon. Samhällena kommer igång sent på säsongen.

Habitat Mosaikartade odlingslandskap med klövervallar, blomrika diken och vägkanter, och begränsad användning av bekämpningsmedel. Långtungad och därmed är rödklöver en särskild favorit för näringssök.

Utbredning & Status Utdöd från Sverige liksom från stora delar av Västeuropas intensivt skötta jordbrukslandskap. Idag är förekomstområdet i Europa begränsad till södra Frankrike och vidare österut till Rumänien.

Övrigt Utöver frukthumla har även andra långtungade arter i odlingslandskapet uppvisat alarmerande minskningar över hela Västeuropa. Den allt tidigare slåttern av rödklövervallar är troligen en starkt bidragande orsak till att arter som klöverhumla, fälthumla och vallhumla har svårt att överleva.

Foto av mosshumla
Frukthumla, Arbetare. Pelouse, Frankrike. David Genoud

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Frukthumla
Rasterkarta över utbredningen av Frukthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer